News

News

  • Home
  • News
  • Baltur’un FGR’si: NOx emisyonlarının azaltılmasında çözüm
10/02/2017

Baltur’un FGR’si: NOx emisyonlarının azaltılmasında çözüm

Baca Gazı Devridaimi - Flue Gas Recirculation

Yüksek sıcaklıklarda yanma sırasında havada bulunan oksijen (O2) ve azot (N2), değişik şekillerde birleşerek, asit yağmurları ve alçak atmosferde ozon oluşumu gibi, insan sağlığı üzerinde etkisi bulunan, birçok kirletici olayın sorumlusu olan NOx azot oksitlerini meydana getirmektedir.

NOx emisyonlarını azaltmak için Baltur, yanma gazlarının bir kısmının bacadan alınarak yanma havasının seyreltilmesi için kullanılmasından ibaret yanma ürünleri harici devridaimi tekniğini geliştirmiştir.
Bu teknik alev sıcaklığının düşürülmesine, oksijen konsantrasyonun azaltılmasına, yanma sırasında açığa çıkan enerjinin bir kısmını soğuran inert maddelerin (N2 ve CO2) konsantrasyonun artırılmasına imkân vermektedir.

Baltur, NOx azot oksit emisyonlarının kısıtlanmasına dair artan talebe somut bir cevap verebilmek amacı ile, bahse konu uygulama türünü, Low-NOx brülörlerine nazaran da, sanayi ve evsel amaçlı uygulamalarda mevcut teknik kısıtlamaları aşmak için geliştirme ihtiyacını duymuştur.

Bugün itibari ile Baltur tarafından geliştirilen gaz devridaim sistemi - Flue Gas Recirculation FGR - maliyet ve fayda dengesinde en iyi çözümü temsil etmektedir.
Nitekim önemli ölçüde NOx azaltılmasına imkân vermekte, geleneksel azaltma yöntemlerine göre son derece düşük değerlerin elde edilmesini sağlamakta, diğer NOx azaltma sistemlerine göre nispeten düşük uygulama maliyetini öngörmektedir.

FGR sistemi, hem monoblok hem de dual-blok brülörlü mevcut tesisatlarda da uygulanabilmektedir. Birinci seçenekte brülör devridaimin getirdiği ilave debiyi karşılamakta ve çalışma alanını daraltmaktadır. İkinci seçenekte, vantilatör brülöre entegre edilmediğinden, farklı tesisat çözümleri mevcuttur. Gaz devridaim sisteminin bileşenlerinin ebatlandırılmasında ve seçiminde her zaman brülörün imalatçısı ile temasa geçilmesi tavsiye edilmektedir.

Her iki brülör türü için mühendislik çözümlerinin garanti edilmesinde, Baltur, bahse konu teknolojinin değişik uygulamalarının simülasyonunu yapmak ve test etmek için bir laboratuvarı hizmete sunmakta, güvenilir ve etkili çözümlerin geliştirilmesini sağlamaktadır.

Bunun yanı sıra Baltur’un Uygulama Mühendisliği birimi, yanma gazı sevk tesisatının, brülörün girişine kadar olan tahliye bacasının tasarlanmasında müşterilere destek vermekte ve aşağıda sıralanan amaçlar çerçevesinde gerekli teknik bilgilerin tamamını sağlamaktadır:

  • Bacadan yedek vantilatör emişine ya da brülör hava sevk edicisine kadar gaz sevk hattının ebatlandırılması (brülörün/uygulamanın türüne bağlı olarak)
  • tesisatın doğru yerleşimi (geometri, dirsek sayısı, boru eğimi, yoğuşma drenajı vs.)
  • boruların yalıtımında kullanılacak yalıtım türü
  • modülasyon yüküne bağlı olarak yanma gazı debisinin ayarlanması

Baltur yerinde inceleme yaparak tesisatın şemasını görmekte ve mümkün olan en iyi teknik çözümleri tanımlamaktadır.

Baltur’un FGR’si: NOx emisyonlarının azaltılmasında çözüm
Cookies help us deliver our services. Using these services, you agree to the use of cookies on our part. Info